Декларация за защита на данните

Благодарим за проявения интерес към нашата компания и за посещението на нашия уеб сайт www.auto1.com (наричан по-долу „Уеб сайта“).
AUTO1.com GmbH (наричано по-долу „AUTO1.com“ или „ние“) приема защитата на лични ви данни изключително сериозно.

В случай че лични данни (като например име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на засегнато лице [които лица ще се наричат по-долу „СубектаСубекта на данни“]) се обработват, това се извършва само и единствено в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (наричан по-долу „GDPR“) и националните разпоредби за защита на данните, приложими за AUTO1.com.
Всяко обработване на лични данни, за което няма правно основание, ще се извършва само въз основа на съгласието на Субекта на данни (ако изобщо се извършва).

Настоящата декларация за защита на данните предоставя информация за естеството, обхвата и целта на личните данни, които се обработват от AUTO1.com, както и правата, с които вие се ползвате.

1. ОТГОВОРЕН АДМИНИСТРАТОР ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Администраторът, който носи отговорност за обработването на личните ви данни по смисъла на GDPR и другите разпоредби на законодателството във връзка със защитата на личните данни, е
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Германия
 • Телефон: +49 (0)30 / 201 63 405
 • Имейл: info@auto1.com

2. СЛУЖИТЕЛ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Ако имате въпроси и/или предложения във връзка със защитата на данните, можете да се свържете директно с нашия служител по защита на данните по всяко време. Можете да се свържете със служителя ни по защита на данните на адрес:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • Германия
 • Телефон: +49 (0)30 / 201 63 405
 • Имейл: datenschutz@auto1.com

3. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО
При всяко осъществяване на достъп до този Уеб сайт той събира общи данни и информация. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Това засяга следните данни:
 • използван вид браузър и версии,
 • операционната система, която се използва от системата за достъп,
 • уеб страницата, от която дадена система, осъществяваща достъп, е пристигнала на Уеб сайта (позната като „препращащ“),
 • подсайтовете, до които се осъществява достъп на този Уеб сайт чрез система за достъп,
 • датата и часа на посещението на Уeб сайта,
 • IP адреса,
 • доставчикът на интернет услуги за системата за достъп,
и
 • други подобни данни и информация, които имат за цел да предотвратяват опасности в случай на атаки, насочени към нашите IT системи.

При обработването на тези данни от използването AUTO1.com не прави каквито и да е заключения във връзка със Субекта на данни.

AUTO1.com има нужда от тези данни за следните цели:
 • точно представяне на съдържанието на настоящия Уеб сайт,
 • оптимизиране на съдържанието на и рекламите за този Уеб сайт,
 • осигуряване на непрекъснатата функционалност на нашите IT системи и на технологиите, които стоят зад този Уеб сайт
както и
 • осигуряване на необходимата информация на правоприлагащите органи за целите на наказателни производства в случай на кибер атака.
Правното основание за този вид обработване е изложено в Член 6 (1) (ж) на GDPR. Тези данни в анонимна форма се анализират от AUTO1.com статистически от една страна и с цел повишаване на защитата и сигурността на данните от друга. Анонимните данни на регистрационните файлове в сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от Субекта на данните.

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

AUTO1.com получава помощ от външни доставчици на услуги за определени процеси на анализиране, обработване или съхранение на технически данни (като например получаването на сборни, нелични статистики от бази данни или за съхранението на резервни копия). Тези доставчици на услуги са специално подбрани и отговарят на високите стандарти за защита и сигурност на данните. Те са задължени да поддържат строга поверителност и да обработват лични данни само когато това им е възложено от AUTO1.com и съгласно инструкциите на AUTO1.com. Правното основание за намесата на такива доставчици на услуги е изложено в Член 28 на GDPR.

AUTO1.comси сътрудничи с фирми и други лица, които предоставят специализиран експертен опит във връзка с конкретни области (като например данъчни консултанти, юрисконсулти, счетоводни фирми, логистични компании). Тези юридически лица са правно или договорно обвързани за спазването на поверителност. В случаи че се налага прехвърляне на лични данни на тези юридически лица, приложимото правно основание Член 6(1)(б) или (ж) на GDPR, в зависимост от съответния вид сътрудничество.

5. БИСКВИТКИ

Уеб сайтът използва бисквитки.Бисквитките представляват текстови файлове, които се поставят и съхраняват в компютърна система посредством интернет браузър.

Бисквитките се съхраняват на хард диска на компютъра на потребителя и не причиняват никакви проблеми там. Бисквитките на Уеб сайта съдържат лични данни на потребителя. Бисквитките спестяват на потребителя на Уеб сайта нуждата например да въвеждат наново данни, те опростяват предаването на конкретно съдържание и помагат на AUTO1.com да идентифицира особено популярни области на Уеб сайта. Това позволява на AUTO1.com да пригодява съдържанието на Уеб сайта точно към нуждите на потребителите си, както и други неща.

Правното основание за този вид обработване е изложено в Член 6 (1) (ж) на GDPR.

Потребителят може по всяко време да забрани на Уеб сайта да поставя бисквитки, като направи съответната корекция на настройките в интернет браузъра си и по този начин трайни възрази срещу поставянето на бисквитки. Също така всички бисквитки, които вече са поставени, могат да се изтрият по всяко време през интернет браузъра или чрез други софтуерни програми. Това е възможно във всички често използвани интернет браузъри. Ако потребителят деактивира поставянето на бисквитки в използвания интернет браузър, има възможност не всички функции на този Уеб сайт да може да се използват в пълна степен.

6. GOOGLE ANALYTICS

Този Уеб сайт използва Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът представлява събирането, компилирането и анализирането на данни във връзка с поведението на посетителите на уеб страниците. Част от информацията, която услугите за уеб анализ събират, са данни за това от коя уеб страница Субектът на данни е пристигнал на дадена уеб страница (известна като препращащ), в кои подсайтове на уеб сайта е осъществен достъп и колко често и с каква продължителност е разглеждан подсайтът при посещението. Уеб анализът се използва предимно за оптимизиране на уеб страници и за извършване на анализ на разходите и ползите на интернет рекламата.

Действащото дружеството на компонента Google-Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

GoogleLLC има сертификация по законодателната рамка на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, поради което предлага гаранция за съответствието си с европейското законодателство за защита на данните. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

За уеб анализ чрез Google Analytics AUTO1.com използва суфикса „_gat._anonymizeIp“. Чрез този суфикс IP адресът на интернет връзката на Субекта на данни се орязва и анонимизира от Google, ако до Уеб сайта ни се осъществи достъп от държава членка на Европейския съюз или от друга страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Целта на компонента Google-Analytics е анализиране на потока от посетители на Уеб сайта. Google използва събраните данни и информация, както и други способи, за анализиране на употребата на уеб сайта с цел съставяне на онлайн доклади, които ни показват дейностите на уеб сайта и предоставят допълнителни услуги във връзка с употребата на Уеб сайта.

Google Analytics използва файлове, известни като „бисквитки“, т.е. текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват извършването на анализ на начина, по който сте използвали уеб сайта. Винаги когато се посети някоя от отделните страници на този Уеб сайт, който се управлява само от администратора, отговорен за обработването, и на който има интегриран компонент Google-Analytics, интернет браузърът на IT системата на Субекта на данни автоматично се принуждава от съответния компонент на Google-Analytics да предаде данни на Google за целите на онлайн анализи. В контекста на този технически процес Google ще научи за личните данни – като например IP адреса на Субекта на данни, което позволява на Google да проследи произхода на посетителите и щракванията, както и други неща, и в резултат на това да позволи да се фактурират комисионни.

Благодарение на бисквитката се съхраняват лични данни – като например часа на достъп, мястото, от което е осъществен достъп до нашия Уеб сайт и броя пъти, в които Субектът на данни е посетил нашия Уеб сайт. При всяко посещение на нашия Уеб сайт тези лични данни, включително IP адреса на интернет връзката, която Субектът на данни използва, се предава на Google в САЩ. Тези лични данни се съхраняват от Google в САШ. Google може да предава тези данни, които се събират в хода на техническия процес, на трети страни.

Както е изложено по-горе, Субектът на данни може по всяко време да забрани на уеб сайта да поставя бисквитки, като направи съответната корекция на настройките в интернет браузъра си и по този начин трайни възрази срещу поставянето на бисквитки. Подобно коригиране на настройките на интернет браузъра също така би спряло Google от това да поставя бисквитка в IT системата на Субекта на данни. Освен това бисквитка, която вече е била поставена от Google Analytics, може да се изтрие по всяко време през интернет браузъра или чрез други софтуерни програми.

Освен това Субектът на данни разполага с опцията да възрази срещу събирането на данни, генерирани от Google Analytics и свързани с употребата на този Уеб сайт, както и да възрази срещу обработването на подобни данни от Google и да предотврати това събиране и обработване. За да го направи, Субектът на данни трябва да изтегли добавка за браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира.

Тази добавка за браузъра уведомява Google Analytics чрез JavaScript за това, че не се позволява предаването на информация за посещаването на уеб страници на Google Analytics. Google приема, че инсталирането на добавката за браузъра представлява възражение. Ако IT системата на Субекта на данни се изтрие, форматира или преинсталира на по-късен етап, Субектът трябва да преинсталира добавката за браузъра, за да деактивира Google Analytics.

Ако добавката за браузъра се деинсталира или деактивира от Субекта на данни или от друго лице, чиито действия могат да се припишат на Субекта на данни поради упражняването на контрол, има възможност за преинсталиране или повторно активиране на добавката за браузъра.

За повече информация и за приложимите разпоредби във връзка със защитата на данните на Google вижте https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

За Google Analytics има по-подробни обяснения на https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. Правното основание за този вид обработване е изложено в Член 6 (1) (ж) на GDPR.

7. GOOGLE TAG MANAGER

Уеб сайтът използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява на етикетите на уеб сайта да се управляват чрез интерфейс. Етикетите са малки елементи код, които изпълняват различни функции, включително измерване на трафика и на поведението на посетителите. Google Tag Manager изпълнява само етикети. Не се използват бисквитки, поради което не се събират лични данни като част от процеса. Google Tag Manager активира други етикети, които от своя страна може да събират данни. Google Tag Manager обаче няма достъп до тези данни. В случай че е извършено деактивиране на ниво на домейн или бисквитка, то ще остане валидно за всички проследяващи етикети, стига да са извършени от Google Tag Manager.

8. AMAZON CLOUDFRONT

Този Уеб сайт използва Amazon CloudFront, CDN (мрежа за доставяне на съдържание) на Amazon Web Services, Inc. (наричана по-долу „Amazon“).

Използването на CDN съкращава времето за зареждане на Уеб сайта. Amazon управлява редица сървъри в Европа (включително във Франкфурт на Майн, Германия и Милано, Италия), за да може да ви изпраща данните ви възможно най-бързо. В техническо отношение обаче не може да се изключи възможността вашият браузър да осъществи достъп до сървър извън ЕС (например при осъществяване на достъп до този Уеб сайт извън ЕС или по друга причина). В подобни случаи данните се изпращат директно то вашия браузър до съответната страна и/или регион (Северна и Южна Америка, Азия, Австралия). Amazon има сертификация по законодателната рамка на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, поради което предлага гаранция за съответствието си с европейското законодателство за защита на данните (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

За повече информация относно Amazon CloudFront вижте https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.
Можете да откриете политиката за поверителност на Amazon на https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. CRAZYEGG.COM

Уеб сайтът използва инструмента за проследяване CrazyEgg.com, за да записва отделни посещения, избрани на случаен принцип (само с анонимизирани IP адреси).

Чрез употребата на бисквитки този инструмент за проследяване позволява да се извърши анализ на начина, по който използвате Уеб сайта (като например типа съдържание, върху което се щраква). За тази цел се показва потребителски профил. Инструментът създава потребителски профили чрез употребата на псевдоними. Правното основание за този вид обработване е изложено в Член 6 (1) (ж) на GDPR.

Можете по всяко време да възразите срещу обработването на данните, генерирани от CrazyEgg.com, като последвате инструкциите на http://www.crazyegg.com/opt-out.

За повече информация за защитата на данните на CrazyEgg.com вижте http://www.crazyegg.com/privacy.

10. ИЗТРИВАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

AUTO1.com обработва и съхранява други лични данни само за периодите от време, необходими за осъществяване на целта на съхранението. След като целта за съхранението загуби валидност, личните данни се изтриват или анонимизират рутинно в съответствие с разпоредбите на законодателството. Данните от ползването обикновено се изтриват в рамките на 30 дни.

11. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В случай че искате да упражните което и да е от правата, изброени в настоящата клауза, можете по всяко време да изпратите съобщение чрез данните за контакт, посочени в клауза 1 или клауза 2 (или по имейл или поща).

a. Право на потвърждение

Имате правото да поискате потвърждение за това дали се обработват ваши лични данни.

б. Право на достъп

Имате правото да получите информация за следното в частност:
 • съхраняваните ваши лични данни;
 • целите на обработването;
 • категориите на обработваните лични данни;
 • получателите или категориите на получателите, пред които са разкрити или ще се разкриват лични данни;
 • предвидения период, през който ще се съхраняват личните данни или критериите, които се използват, за да се определи този период, ако това не е възможно;
 • правото да подадете оплакване към надзорен орган;
 • наличието на автоматизиран механизъм на взимане на решения;
 • информация за това дали личните данни се прехвърлят на трета страна или на международна организация.

в. Право на коригиране

Имате правото да поискате
 • да се коригират неточни данни във връзка с вас
и
 • да се допълват непълни данни във връзка с вас

г. Право на изтриване

Имате право всички лични данни във връзка с вас да се изтрият незабавно, особено в случай че
 • целта, за която са били събрани или обработвани личните данни, вече не съществува;
 • сте оттеглили съгласието, въз основа на което се е извършвало обработването и няма други правни основания за обработването;
 • възразявате срещу обработването и няма други легитимни основания за обработването с по-голяма тежест;
и/или
 • личните данни са били обработвани противозаконно;

д. Право на ограничаване на обработването

Имате правото да поискате ограничаване на обработването, ако
 • оспорвате точността на личните данни, по-конкретно за период, който позволява на AUTO1.com да провери точността на личните данни;
 • обработването е противозаконно и вместо изтриването на личните данни настоявате за ограничаването на употребата на личните данни;
 • личните данни вече не са необходими за целите на обработването, но вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защитаване на правни искове;
 • сте възразили срещу обработването и все още не е изяснено дали възражението ви ще доведе до преустановяване на обработването на личните данни.

e. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните данни във връзка с вас в структуриран и често използван машинно четим формат.
Освен това имате правото личните ви данни да се прехвърлят директно към друг администратор, доколкото това е технически осъществимо и ако нямат неблагоприятно въздействие върху правата и свободите на другите.

ж. Право на възразяване

Имате правото да повдигнете възражение по основания, свързани с конкретната ситуация, във връзка с обработването на личните ви данни, ако това обработване се извършва на следните основания:
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от AUTO1.com или от трета страна.

В случай на възражения AUTO1.com ще спре обработването на личните ви данни, освен ако няма действителни легитимни основания за обработването, които имат по-голяма тежест от вашите интереси, права и свободи или ако целта на обработването е да се установят, упражнят или защитят правни искове.

В случай че искате да упражните правото си на възразяване, можете по всяко време да изпратите съобщение чрез данните за контакт, посочени в клауза 1 или клауза 2 (т.е. или по имейл, факс или поща).

Версия, валидна към 09-2018 *****