Imprint

Operating Authority for Website

AUTO1.com GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Βερολίνο

Τηλέφωνο: +49 30/ 201 63 405
E-Mail: info@auto1.com
Εμπορική εγγραφή: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 155491 B
Tax number: 37/037/46248
VAT Number: DE286118911
Managing Director: Robert Lasek

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με § 55 RStV: Robert Lasek


Operating Authority for Auction platform

AUTO1 Group AG, Bergmannstraße 72, 10961 Berlin

Τηλέφωνο: +49 30/ 201 63 405
E-Mail: handel@auto1.com
Εμπορική εγγραφή: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 220820 B
Tax Number: 37/037/46019
VAT Number: DE286118911

Εκπροσωπούμενη από τους Διευθύνοντες Συμβούλους: Christian Bertermann, Markus Boser.